Eredienst

Datum

Voorganger

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Markus 16 : 1-14

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 16 : 6 (voorzang)
Ps 97 : 1, 7
Ps 118 : 11
Ps 21 : 4, 5, 6 R
Ps 30 : 3 R
Ps 150 : 3 R

Markus 16

De opstanding

 1. En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
 2. En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
 3. En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
 4. (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
 5. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
 6. Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
 7. Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.
 8. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd.

Drie verschijningen

 1. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
 2. Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.
 3. En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.
 4. En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij wandelden, en in het veld gingen.
 5. Dezen, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen; maar zij geloofden ook die niet.
 6. Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.

Thema voor de preek:

'Hij is hier niet; Hij is opgestaan'

 1. Zoeken naar de gekruisigde
 2. Horen naar de Opgestane
 3. Uitzien naar de Levensvorst

Collecten:

 1. Kerk
 2. Kerk en Israël
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet!
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.