Moment van Woord en gebed

Datum

Opname:

Download: Opname

Psalm 121

God is de getrouwe Bewaarder van Zijn volk

  1. Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  2. Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
  4. Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.
  5. De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
  6. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
  7. De Heere zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
  8. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.