Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Efeze 2 : 1-10

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 105 : 1 (voorzang)
Ps 123 : 1
Ps 51 : 5
Ps 116 : 3, 4 R
Ps 3 : 2 R
Ps 113 : 4 R

Efeze 2

 1. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
 3. Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
 4. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
 6. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
 7. Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
 9. Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
 10. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Thema voor de preek:

'Het 'maar' van God, dat spreekt over een:'

 1. dode wandel
 2. genadig neerbuigen
 3. hoog zitten

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk