Eredienst

Datum

Te lezen tekst

1 Korinthe 10 : 1-13
Heidelbergse Catechismus: Zondag 29; vraag en antwoord 78

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 69 : 14 (voorzang)
Ps 45 : 1
Ps 111 : 4
Ps 57 : 2, 3 R
Ps 64 : 9, 10 R
Ps 28 : 6 R

1 Korinthe 10

Israël als waarschuwend voorbeeld

 1. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
 2. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
 3. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
 4. En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.
 5. Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
 6. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
 7. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen.
 8. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend.
 9. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.
 10. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.
 11. En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.
 12. Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.
 13. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 29

Vraag 78
Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?

Antwoord 78

Neen ; maar gelijk het water in den Doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, alzo wordt ook het brood in het Avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar den aard en de eigenschap der Sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Thema voor de preek:

'Christus Zelf is aan Zijn Tafel'

 1. Geestelijk
 2. Werkelijk

Collecten:

 1. Kerk
 2. TUA/Studiefonds
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.