Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Hebreeën 4 : 1-13
Heidelbergse Catechismus; zondag 38, V&A 103

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 86 : 6 (voorzang)
Ps 36 : 2
Ps 82 : 2
Ps 4 : 3, 4 R
Ps 37 : 6 R
Ps 34 : 1 R

Hebreeën 4

 1. Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.
 2. Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben.
 3. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren.
 4. Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust.
 5. En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!
 6. Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid,
 7. Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.
 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.
 9. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.
 10. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.
 11. Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
 12. Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
 13. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 38

Vraag 103

Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den Sabbat, dat is, op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange.

Thema voor de preek:

'De sabbat: een teken'

 1. van rust
 2. van toerusting
 3. van toekomende rust

Vragen bij de preek: 

 1. De sabbat was voor de Israëlieten een feestdag. Ervaart u dat ook zo? En hoe kunt u het voor uw kinderen tot een feestdag maken?
 2. Wat betekent het dat de Heere Jezus op de sabbat in het graf heeft gelegen ("gerust")?
 3. In welke vier aspecten wil de Heere ons toerusten op de rustdag?
  Hoe geeft u dat (met uw gezin) vorm?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.