Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Romeinen 12 : 9-21
HC; zondag 40, V&A 107
Tekst: Efeze 5 : 1, 2

Psalmbord

Ps 118 : 12 (voorzang)
Ps 122 : 2
Ps 111 : 1
Ps 35 : 6, 13 R
Ps 133 : 1, 3 R
Ps 122 : 3 R

Romeinen 12

Onderlinge liefde

 1. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
 2. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.
 3. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
 4. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
 5. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
 6. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
 7. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
 8. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
 9. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
 10. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
 11. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
 12. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
 13. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Efeze 5

 1. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
 2. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 40

Vraag 107

Maar is het genoeg, dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden?
Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt, dat wij onzen naaste liefhebben als onszelf, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren, en ook onzen vijanden goed doen.

Thema voor de preek:

'Het zesde gebod: heb gebod op levensbevordering'

 1. Het bevel
 2. De bron
 3. De bestemming

Vragen bij de preek:                                                                    

 1. Hoe heeft Christus ons liefgehad (Efeze 5:2)? Wat betekent dat dan praktisch voor onze houding naar de naaste als Paulus oproept om in die liefde te wandelen?
 2. Wat kan vanuit onszelf de liefde tot de naaste in de weg staan?
  Hoe zou dat uit de weg geruimd kunnen worden?
 3. Bedenk eens wat dingen die goed zouden zijn voor andere gemeenteleden en de opbouw van onze gemeente. Hoe kunt u / kun jij daarin het goede voor onze gemeente zoeken?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.