Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Galaten 5 : 16-26

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 86 : 6 (voorzang)
Ps 26 : 8
Ps 116 : 1
Ps 119 : 66 R
Ps 133 : 2, 3 R
Ps 116 : 10 R

Galaten 5

Werken des vleses en vruchten des geestes

 1. En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
 2. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
 3. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
 4. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
 5. Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
 6. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
 7. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
 8. Tegen de zodanigen is de wet niet.
 9. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
 10. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
 11. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

Thema voor de preek:

'De vrucht van de Geest: liefde'

 1. karakter
 2. bron
 3. werking

Vragen bij de preek:

 1. Wat is het verschil tussen de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest? 
 2. "De liefde Gods in onze harten" (Romeinen 5:5). Dat is de liefde van God en de liefde tot God. Bespreek eens met elkaar wat u/jij van deze beide kent/herkent/beleeft.  
 3. Zie I Korinthe 13:13. Waarom is de liefde de meeste van de drie? Hoe krijgt dat gestalte in uw/jouw leven? 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.