Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 17 : 1-8

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 81 : 12 (voorzang)
P 85 : 3
Ps 119 : 17
Ps 25 : 5, 6 R
Ps 111 : 5 R
Ps 103 : 9 R

Genesis 17

Naamsverandering van Abram en Sarai

 1. Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!
 2. En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.
 3. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende:
 4. Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!
 5. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.
 6. En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen.
 7. En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.
 8. En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.

Thema voor de preek:

'Gods verbond met Abram'

 1. de aanhef van het verbond
 2. de verplichting van het verbond
 3. de belofte van het verbond

Vragen bij de preek:

 1. Wat betekent voor u/jou "wandelen voor Gods aangezicht" in de praktijk van iedere dag? 
 2. Wat heeft "wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht" te maken met Hebreën 4:13?
  Wat brengt dit voor reactie bij u/jou teweeg? Waarom?
 3. Wat betekent de belofte van het verbond voor u/jou en hoe gebruikt u/gebruik jij die belofte?   

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.