Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Leviticus 9 : 1-9
Leviticus 9 : 22-24
Hebreën 2 : 17

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 112 : 1 (voorzang)
Ps 70 : 3
Ps 119 : 67
Ps 146 : 3, 4 R
Ps 65 : 1 R
Ps 31 : aan de Tafel
Ps 32 : 1 R

Leviticus 9

Aäron bedient het priesterambt

 1. En het geschiedde op den achtsten dag, dat Mozes riep Aaron en zijn zonen, en de oudsten van Israël;
 2. En hij zeide tot Aaron: Neem u een kalf, een jong rund, ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, die volkomen zijn; en breng ze voor het aangezicht des Heeren.
 3. Daarna spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Neemt een geitenbok ten zondoffer, en een kalf, en een lam, eenjarig, volkomen, ten brandoffer;
 4. Ook een os en ram ten dankoffer, om voor het aangezicht des Heeren te offeren; en spijsoffer met olie gemengd; want heden zal de Heere u verschijnen.
 5. Toen namen zij hetgeen Mozes geboden had, brengende dat tot voor aan de tent der samenkomst; en de gehele vergadering naderde, en stond voor het aangezicht des Heeren.
 6. En Mozes zeide: Deze zaak, die de Heere geboden heeft, zult gij doen; en de heerlijkheid des Heeren zal u verschijnen.
 7. En Mozes zeide tot Aaron: Nader tot het altaar, en maak uw zondoffer, en uw brandoffer toe; en doe verzoening voor u en voor het volk; maak daarna de offerande des volks toe, en doe de verzoening voor hen, gelijk als de Heere geboden heeft.
 8. Toen naderde Aaron tot het altaar, en slachtte het kalf des zondoffers, dat voor hem was.
 9. En de zonen van Aaron brachten het bloed tot hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed, en deed het op de hoornen des altaars; daarna goot hij het bloed uit aan den bodem des altaars.
 1. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk, en zegende hen; en hij kwam af, nadat hij het zondoffer, en brandoffer, en dankoffer gedaan had.
 2. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst; daarna kwamen zij uit, en zegenden het volk; en de heerlijkheid des Heeren verscheen al het volk.
 3. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heeren, en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet. Als het ganse volk dit zag, zo juichten zij, en vielen op hun aangezichten.

Hebreen 2

 1. Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen.

Thema voor de preek:

'De dingen die bij God te doen zijn'

 1. door Christus gedaan
 2. door Christus uitgedeeld

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Extra collecte voor de kerk

De busjes bij de uitgang zijn deze zondag bestemd voor de Avondmaal collecte

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.