Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Hebreën 5 : 1-10
Hebreën 2 : 18

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 113 : 2 (voorzang)
Ps 26 : 2
Ps 25 : 4
Ps 110 : 2, 3, 4 R
Gebed des Heeren: 7, 8 R
Ps 84 : 6 R

Hebreën 5

Christus overtreft Aäron

 1. Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden;
 2. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is;
 3. En om derzelver zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren voor de zonden.
 4. En niemand neemt zichzelven die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron.
 5. Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
 6. Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
 7. Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.
 8. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
 9. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;
 10. En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.

Hebreën 2

 1. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.

Thema voor de preek:

'De mede lijdende Hogepriester'

 1. Voor wie de Hogepriester mede lijdt
 2. Waarin de Hogepriester mede lijdt
 3. Hoe de Hogepriester mede lijdt

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Extra collecte voor de kerk

De busjes bij de uitgang zijn deze zondag bestemd voor de Avondmaal collecte

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.