Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 18 : 16-22

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 115 : 7 (voorzang)
Ps 25 : 7
Ps 119 : 69
Ps 26 : 10, 11 R
Ps 89 : 14 R
Ps 103 : 9 R

Genesis 18

Verwoesting van Sódom en Gomórra aangekondigd

 1. Toen stonden die mannen op van daar, en zagen naar Sodom toe; en Abraham ging met hen, om hen te geleiden.
 2. En de Heere zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe?
 3. Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?
 4. Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zoude bevelen, en zij den weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gerichte; opdat de Heere over Abraham brenge, hetgeen Hij over hem gesproken heeft.
 5. Voorts zeide de Heere: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is,
 6. Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal het weten.
 7. Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren.

Thema voor de preek:

'De Heere gaat vertrouwelijk met Abraham om'

 1. Hij herhaalt Zijn belofte
 2. Hij waarschuwt voor Zijn oordeel
 3. Hij leert de voorbede

Vragen bij de preek:

 1. Wat bedoelt de Heere als Hij over Abraham zegt: "Want Ik heb hem gekend"? Bent u/ben jij door de Heere gekend? Wat heeft de vertrouwelijke omgang met de Heere hiermee te maken? 
 2. Wat zou u/jij doen als de bank u/jou waarschuwt om niet in zee te gaan met een bedrijf dat verdacht wordt van fraude? Wat doet u/jij als de Heere u/jou waarschuwt om niet in zee te gaan met deze wereld waar de leugen regeert? 
 3. Wie hebben een plaats in uw/jouw voorbede? Is het goed om structuur aan te brengen in onze voorbede? Hoe kunnen we dat doen?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.