Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Johannes 15 : 1-17

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 119 : 25 (voorzang)
Ps 1 : 2
Ps 118 : 14
Ps 92 : 7 R
Ps 116 : 7, 10 R
Avondzang : 4, 7 R

Johannes 15 : 1-17

De ware wijnstok en de ranken

 1. Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.
 2. Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.
 3. Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.
 4. Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
 5. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
 6. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
 7. Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
 8. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.
 9. Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.
 10. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
 11. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.
 12. Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
 13. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.
 14. Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.
 15. Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.
 16. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.
 17. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt.

Thema voor de preek:

'Vruchtdragen tot eer van de Vader'

 1. Opdracht
 2. Belofte
 3. Zegen

Vragen bij de preek: 

 1. Het Doopsformulier zegt: "… in Christus geheiligd en daarom als lidmaten gedoopt." Welk voorrecht geeft dat? Welke opdracht brengt dat met zich mee? Hoe functioneert dat in uw/jouw leven?
 2. De Heere Jezus zegt: "Ik ben de ware Wijnstok…". Welke belofte ligt er in het woordje "ware"?
  Wat betekent dat voor de ranken die in Hem zijn ingeplant? Wat hebben die ranken dan nodig? 
 3. Hoe worden de vruchten aan een levende rank zichtbaar? Wat bedoelt de Heere Jezus als Hij zegt: "Blijf in Mij en Ik in u?" Hoe beoefent u/jij dat praktisch in uw/jouw leven?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Pastoraat in de gezondheidszorg
 3. Extra collecte voor de kerk
 4. Extra collecte voor het jeugdwerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.

>