Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Exodus 16 : 31-36
Hebreën 9 : 1-7

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 6 : 2, 9 (voorzang)
Ps 36 : 2
Ps 136 : 25
Ps 105 : 22, 24 R
Ps 143 : 10 R
Morgenzang : 3, 5 R

 

Exodus 16

 1. En het huis Israels noemde deszelfs naam Man; en het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honigkoeken.
 2. Voorts zeide Mozes: Dit is het woord, hetwelk de Heere bevolen heeft: Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood, dat Ik ulieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen Ik u uit Egypteland uitleidde.
 3. Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des Heeren, tot bewaring voor uw geslachten.
 4. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zette ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring.
 5. En de kinderen Israels aten Man veertig jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen; zij aten Man, totdat zij kwamen aan de pale van het land Kanaan.
 6. Een gomer nu is het tiende deel van een efa.

Hebreën 9

 

Het volmaakte offer van Christus

 1. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de gods dienst, en het wereldlijk heiligdom.
 2. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was de kandelaar, en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige;
 3. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen;
 4. Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds.
 5. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen.
 6. Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eersten tabernakel, te allen tijde, om de gods diensten te volbrengen;
 7. Maar in den tweeden tabernakel ging alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelven en voor des volks misdaden.

Thema voor de preek:

'De gouden kruik met manna in de ark'

 1.  Voor de wet
 2. Onder het verzoendeksel