Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Lukas 22 : 28-34

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 11 : 1, 4(voorzang)
Ps 34 : 7
Ps 118 : 9
Ps 138 : 3, 4 R
Ps 66 : 8 R
Ps 41 : 6 R

Lukas 22

  1. En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen.
  2. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft;
  3. Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.

Petrus gewaarschuwd

  1. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;
  2. Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.
  3. En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in den dood te gaan.
  4. Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij Mij kent.

Thema voor de preek:

'Christus' zorg voor Zijn discipel'

  1. liefdevolle waarschuwing
  2. genadige bewaring