Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Deuteronomium 21 : 22-23
Galaten 3 : 8-14
Heidelbergse Catechismus; zondag 15, v&a 38, 39

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 15 : 2 (voorzang)
Ps 51 : 4
Ps 65 : 1
Ps 130 : 2, 4 R
Ps 146 : 3, 1 R
Ps 118 : 7 R

Deuteronomium 21

Begrafenis van ter dood gebrachten

 1. Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben;
 2. Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten; maar gij zult het zekerlijk ten zelven dage begraven; want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de Heere, uw God, ten erve geeft.

Galaten 3

 1. En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
 2. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.
 3. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
 4. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
 5. Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.
 6. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
 7. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 15

Vraag 38

Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden?
Opdat Hij, onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeld zijnde , ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde.

Vraag 39

Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven was?
Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op zich geladen heeft, dewijl de dood des kruises van God vervloekt was.

Thema voor de preek:

'Christus veroordeeld tot de kruisdood'

 1. Door de wereldlijke rechter
 2. Door de hemelse Rechter
 3. Tot verzekering van de gelovige