eredienst

Datum

Te lezen tekst

Johannes 6 : 52-71

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 33 : 6 (voorzang)
Ps 147 : 6
Ps 119 : 52
Ps 17 : 3, 7, 8 R
Ps 36 : 3 R
Ps 73 : 14 R

Johannes 6

 1. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven?
 2. Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
 3. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
 4. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
 5. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
 6. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
 7. Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.
 8. Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapernaum.

Jezus door velen Zijner discipelen verlaten

 1. Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?
 2. Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert ulieden dit?
 3. Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was?
 4. De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
 5. Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou.
 6. En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.

Belijdenis van Petrus

 1. Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.
 2. Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
 3. Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
 4. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
 5. Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel.
 6. En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskariot; want deze zou Hem verraden, zijnde een van de twaalven.