Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 110
Handelingen 2 : 29-36
Heidelberger Catechismus; zondag 19, V&A 50

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 39 : 1, 2 (voorzang)
Ps 48 : 4
Ps 103 : 10
Ps 110 : 1, 2, 3 R
Ps 93 : 1, 4 R
Ps 2 : 7 R

Psalm 110

Belofte aan den priesterkoning

 1. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
 2. De Heere zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.
 3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.
 4. De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
 5. De Heere is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.
 6. Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.
 7. Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Handelingen 2

 1. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.
 2. Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;
 3. Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
 4. Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.
 5. Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.
 6. Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand.
 7. Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
 8. Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Heidelberger Catechismus

Zondag 19

Vraag 50

Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods?
Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij zichzelf daar bewijze als het Hoofd zijner Christelijke Kerk, door wien de Vader alle ding regeert.

Thema voor de preek:

'Zittend ter rechterhand Gods'

 1. Als bekroning van Zijn werk
 2. Als bewijs van Wie Hij is