eredienst

Datum

Te lezen tekst

Exodus 34 : 1-9

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 40 : 1 (voorzang)
Ps 9 : 10
Ps 26 : 2
Ps 84 : 2 R
Ps 106 : 3 R
Ps 71 : diverse verzen
Ps 103 : 2 R

Exodus 34

De twee nieuwe stenen tafelen

 1. Toen zeide de Heere tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt.
 2. En wees bereid tegen den morgenstond; dat gij in den morgenstond op den berg Sinai klimt, en stel u aldaar voor Mij, op den top des bergs.
 3. En niemand zal met u opklimmen; dat er ook niemand gezien worde op den gansen berg; ook het kleine vee, noch runderen zullen tegenover dezen berg niet weiden.
 4. Toen hieuw hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste; en Mozes stond des morgens vroeg op, en klom op den berg Sinai, gelijk als hem de Heere geboden had; en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand.

God verschijnt aan Mozes

 1. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde Zich aldaar bij hem; en Hij riep uit den Naam des Heeren.
 2. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.
 3. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid.
 4. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich.
 5. En hij zeide: Heere! indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel!

Thema voor de preek:

'God maakt zichzelf bekend'

 1. God daalt af
 2. God spreekt