eredienst

Datum

Te lezen tekst

Exodus 34 : 8-11
Exodus 34 : 28-35

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 1 : 4 (voorzang)
Ps 149 : 1
Ps 99 : 8
Ps 86 : 3, 8 R
Ps 138 : 1 R
Ps 97 : 7 R

Exodus 34

 1. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich.
 2. En hij zeide: Heere! indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel!

Vernieuwing van het verbond

 1. Toen zeide Hij: Zie, Ik maak een verbond; voor uw ganse volk zal Ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken; alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is, hetwelk Ik met u doe.
 2. Onderhoudt gij hetgeen Ik u heden gebiede! zie, Ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Hethieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten.

Exodus 34

 1. En hij was aldaar met den Heere, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de tien woorden.
 2. En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinaï afging (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist Mozes niet, dat het vel zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met hem sprak.
 3. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezichts; daarom vreesden zij tot hem toe te treden.
 4. Toen riep Mozes hen; en Aaron, en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem; en Mozes sprak tot hen.
 5. En daarna traden al de kinderen Israëls toe; en hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op den berg Sinaï.
 6. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd.
 7. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam, om met Hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging; en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls, wat hem geboden was.
 8. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde; derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met Hem te spreken.

Thema voor de preek:

'Mozes heeft de Heere ontmoet'

 1. Hij buigt
 2. Hij bidt
 3. Hij belijdt