eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Handelingen 15 : 35-41
2 Timotheüs 4 : 11b

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 44 : 1(voorzang)
Ps 108 : 1
Ps 86 : 6
Ps 92 : 1, 7, 8 R
Ps 1 : 2 R
Ps 68 : 14 R

Handelingen 15

  1. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen, het Woord des Heeren.
  2. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: Laat ons nu wederkeren, en bezoeken onze broeders in elke stad, in welke wij het Woord des Heeren verkondigd hebben, hoe zij het hebben.
  3. En Barnabas ried, dat zij Johannes, die genaamd is Markus, zouden medenemen.
  4. Maar Paulus achtte billijk, dat men dien niet zoude medenemen, die van Pamfylië af van hen was afgeweken, en met hen niet was gegaan tot het werk.
  5. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus mede nam, en naar Cyprus afscheepte;
  6. Maar Paulus verkoos Silas, en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde.
  7. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de Gemeenten.

2 Timotheüs 4

    11b. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.

Thema voor de preek:

'Markus, de neef van Barnabas'

  1. als een meegaande jongeling
  2. als een afwijkende volgeling
  3. als een bruikbare bekeerling