eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Maleachi 1 : 1-5

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 119 : 37 (voorzang)
Ps 35 : 13
Ps 70 : 3
Ps 103 : 4, 7, 11 R
Ps 118 : 9 R
Ps 40 : 8 R

Maleachi 1

Israëls ondankbaarheid

  1. De last van het woord des Heeren tot Israel, door den dienst van Maleachi.
  2. Ik heb u liefgehad, zegt de Heere; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de Heere; nochtans heb Ik Jakob liefgehad.
  3. En Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn.
  4. Ofschoon Edom zeide: Wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen; alzo zegt de Heere der heirscharen: Zullen zij bouwen, zo zal Ik afbreken; en men zal hen noemen: Landpale der goddeloosheid, en een volk, op hetwelk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid.
  5. En uw ogen zullen het zien, en gijlieden zult zeggen: De Heere zij groot gemaakt, van de landpale Israels af!