Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Exodus 26 : 31-33
Hebreën 10 : 19-27

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 64 : 10 (voorzang)
Ps 103 : 10
Ps 65 : 2
Ps 22 : 1, 2 R
Ps 71 : 14, 16 R
Ps 16 : 6 R

Exodus 26

 1. Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim.
 2. En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten.
 3. En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen.

Hebreën 10

Vermaning tot volharding in het geloof

 1. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
 2. Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;
 3. En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
 4. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
 5. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);
 6. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken;
 7. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.
 8. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;
 9. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.

Thema voor de preek:

'Het voorhangsel naar het Heilige der heilige'

 1. De noodzaak
 2. De boodschap
 3. De vervulling