Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Jesaja 53 : 4-7
Lukas 23 : 26-35
Hebreeen 4 : 14-16

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 98 : 4 (voorzang)
Ps 43 : 1, 2, 3
Ps 43 : 4, 5
Ps 6 : 1, 2, 6, 9 R
Ps 42 : 7 R
Ps 103 : 5, 6 R

Jesaja 53

 1. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
 2. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
 3. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
 4. Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Lukas 23

Jezus op weg naar Golgotha

 1. En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.
 2. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.
 3. En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.
 4. Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
 5. Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.
 6. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?
 7. En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.

De kruisiging

 1. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.
 2. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.
 3. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

Hebreeën 4

Christus overtreft de hogepriesters van het oude verbond

 1. Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
 2. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.
 3. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Thema voor de preek:

'Met Jezus hoef je geen medelijden te hebben - wel tranen over onszelf, over onze kinderen, over deze wereld.'

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Uitgaansdag voor de ouderen

Vergeet ook onze adoptiekinderen niet!
Op de contactpagina vindt u de info over de bankrekening van de kerk.