Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Deuteronomium 6 : 1-12

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 122: 1 (tijdens het zingen komen KR en belijdeniscatechisanten binnen)
Ps 121 : 1
Ps 139 : 14
Ps 23 : 1, 3 R
Ps 86 : 6 R
Ps 17 : 4 (wordt voorgelezen)
Ps 68 : 10 R

In de bijlage bij deze pagina vindt u de volledige liturgie

Deuteronomium 6

Bevel om Gods geboden te bewaren

 1. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de Heere, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten;
 2. Opdat gij den Heere, uw God, vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd worden.
 3. Hoor dan, Israel! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigdet (gelijk als u de Heere, uwer vaderen God, gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig is vloeiende.
 4. Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig Heere!
 5. Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
 6. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
 7. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
 8. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
 9. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.
 10. Als het dan zal geschied zijn, dat de Heere, uw God, u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt,
 11. En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt;
 12. Zo wacht u, dat gij den Heere niet vergeet, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd.

Thema voor de preek:

'Israëls geloofsbelijdenis'

 1. Roeping
 2. Verwachting
 3. Onderscheiding
 4. Onderwijzing

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.