Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Exodus 17 : 8-16

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 74 : 1 (voorzang)
Ps 35 : 1, 13
Ps 32 : 1
Ps 83 : 3, 4 R
Ps 118 : 3, 7 R
Ps 138 : 4 R

Exodus 17

Israël slaat de Amalekieten

 1. Toen kwam Amalek en streed tegen Israel in Rafidim.
 2. Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn.
 3. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels.
 4. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israel de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste.
 5. Doch de handen van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien onder hem, dat hij daarop zat; en Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde; alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging.
 6. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards.
 7. Toen zeide de Heere tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel.
 8. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De Heere is mijn Banier!
 9. En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!

Thema voor de preek:

'De strijd van Amalek tegen Israël'

 1. De aanval van de Amalekieten
 2. De hulp van Aaron en Hur
 3. De Banier van de HEERE

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

Ook vragen we uw aandacht voor de noodhulp collecte voor Beiroet. U vindt hier een aparte QR code voor; ook kunt u uw gift overmaken naar de penningmeester van de diaconie.

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.