Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Jeremia 32 : 6-17
Jeremia 32 : 24-27

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 77 : 1 (voorzang)
Ps 147 : 1
Ps 130 : 4
Ps 37 : 2, 3, 6 R
Ps 43 : 5 R
Ps 18 : 9 R

Jeremia 32

 1. Jeremia dan zeide: Des Heeren woord is tot mij geschied, zeggende:
 2. Zie, Hanameel, de zoon van Sallum, uw oom, zal tot u komen, zeggende: Koop u mijn veld, dat bij Anathoth is, want gij hebt het recht van lossing, om te kopen.
 3. Alzo kwam Hanameel, mijns ooms zoon, naar des Heeren woord, tot mij, in het voorhof der bewaring, en zeide tot mij: Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is; want gij hebt het erfrecht, en gij hebt de lossing, koop het voor u. Toen merkte ik, dat het des Heeren woord was.
 4. Dies kocht ik van Hanameel, mijns ooms zoon, het veld, dat bij Anathoth is; en ik woog hem het geld toe, zeventien zilveren sikkelen.
 5. En ik onderschreef den brief en verzegelde dien, en deed het getuigen betuigen, als ik het geld op de weegschaal gewogen had.
 6. En ik nam den koopbrief, die verzegeld was naar het gebod en de inzettingen, en den open brief;
 7. En ik gaf den koopbrief aan Baruch, den zoon van Nerija, den zoon van Machseja, voor de ogen van Hanameel, mijns ooms zoon, en voor de ogen der getuigen die den koopbrief hadden onderschreven; voor de ogen van al de Joden, die in het voorhof der bewaring zaten.
 8. En ik beval Baruch voor hun ogen, zeggende:
 9. Zo zegt de Heere der heirscharen, de God Israels: Neem deze brieven, dezen koopbrief, zo den verzegelden als dezen open brief, en doe ze in een aarden vat, opdat zij vele dagen mogen bestaan.
 10. Want zo zegt de Heere der heirscharen, de God Israels: Er zullen nog huizen, en velden, en wijngaarden in dit land gekocht worden.
 11. Voorts, nadat ik den koopbrief aan Baruch, den zoon van Nerija, gegeven had, bad ik tot den Heere, zeggende:
 12. Ach, Heere Heere! Zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk.
 1. Zie, de wallen! zij zijn gekomen aan de stad, om die in te nemen, en de stad is gegeven in de hand der Chaldeeën, die tegen haar strijden; vanwege het zwaard en den honger en de pestilentie; en wat Gij gesproken hebt, is geschied, en zie, Gij ziet het.
 2. Evenwel hebt Gij tot mij gezegd, Heere Heere! koop u dat veld voor geld, en doe het getuigen betuigen; daar de stad in der Chaldeeën hand gegeven is.
 3. Toen geschiedde des Heeren woord tot Jeremia, zeggende:
 4. Zie, Ik ben de Heere, de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?

Thema voor de preek:

'Jeremia’s geloofsdaad in de koop van een akker'

 1. de moeilijkheid van deze geloofsdaad
 2. de kracht tot deze geloofsdaad
 3. de strijd in deze geloofsdaad

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

Ook vragen we nogmaals uw aandacht voor de noodhulp collecte voor Beiroet. U vindt hier een aparte QR code voor; ook kunt u uw gift overmaken naar de penningmeester van de diaconie.

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.