Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Hebreeën 10 : 1-18
Heidelberger Catechismus; zondag 30, V&A 80

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 95 : 4 (voorzang)
Ps 65 : 2
Ps 97 : 4
Ps 40 : 3, 4 R
Ps 32 : 1 R
Ps 2 : 7 R

Hebreeën 10

Het ene offer van Christus volmaakt in eeuwigheid

 1. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.
 2. Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
 3. Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden.
 4. Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.
 5. Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
 6. Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.
 7. Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!
 8. Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
 9. Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
 10. In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.
 11. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
 12. Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;
 13. Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.
 14. Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.
 15. En de Heilige Geest getuigt het ons ook;
 16. Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;
 17. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.
 18. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 30

Vraag 80

Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de Paapse Mis?

Antwoord 80

Het Avondmaal des Heeren betuigt ons, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de énige offerande van Jezus Christus, die Hijzelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in den hemel is, ter rechterhand Gods zijns Vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de Mis leert, dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de Mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden; en alzo is de Mis in den grond ander niet, dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.

Thema voor de preek:

'Christus' offer'

 1. Volkomen
 2. Eenmalig
 3. Krachtig

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Rente en aflossing

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.