Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Efeze 4 : 17-24

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 75 : 4 (voorzang)
Ps 8 : 2, 4
Ps 1 : 1
Ps 81 : 12
Ps 105 : 5 (toezingen)
Ps 147 : 2, 10 R
Ps 86 : 6 R
Ps 45 : 7 R
Vaste Burcht : 1, 4

Efeze 4

 1. Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
 2. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;
 3. Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.
 4. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
 5. Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
 6. Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
 7. En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
 8. En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Thema voor de preek:

'Denk aan je Doop'

 1. Een oproep
 2. Met een belofte

Collecten:

 1. Kerk
 2. TUA/Studiefonds
 3. Rente en aflossing

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.