Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Lukas 17 : 1-6
Heidelbergse Catechismus; zondag 30, V&A 81-82

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 95 : 4 (voorzang)
Ps 91 : 1
Ps 27 : 7
Ps 37 : 19, 20 R
Ps 32 : 4, 5 R
Ps 52 : 6 R

Lukas 17

Waarschuwing tegen het geven van ergernis

 1. En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee hem, door welken zij komen;
 2. Het zoude hem nuttiger zijn, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren.

Vermaning tot vergevensgezindheid

 1. Wacht uzelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.
 2. En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.
 3. En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof.
 4. En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen dezen moerbezienboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 30

Vraag 81

Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Antwoord 81

Voor degenen, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel.

Vraag 82

Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen?

Antwoord 82

Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd, en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de Christelijke Kerk schuldig, naar de ordening van Christus en van zijn Apostelen, zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de Sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

Thema voor de preek:

'De plaatsen aan het Heilig Avondmaal zijn:'

 1. ruim
 2. gereserveerd
 3. bewaakt

Collecten:

 1. Kerk
 2. TUA/Studiefonds
 3. Rente en aflossing

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.