Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 98
Lukas 1 : 46-48a

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Lofz. v. Zacharias : 1 (voorzang)
Ps 31 : 2
Ps 119 : 86
Ps 25 : 5 R
Ps 72 : 6 R
Ps 98 (aan de Tafel)
Ps 30 : 8 R

Psalm 98

Loflied op de zegepralen van Gods gerechtigheid

 1. Een psalm. Zingt den Heere een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.
 2. De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.
 3. Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.
 4. Juicht den Heere, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.
 5. Psalmzingt den Heere met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,
 6. Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des Heeren.
 7. De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.
 8. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,
 9. Voor het aangezicht des Heeren, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.

Lukas 1

Lofzang van Maria

 1. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
 2. En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
 3. Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien

Thema voor de preek:

'De lofzang op Gods grootheid'

 1. God Die zalig maakt'

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.