Eredienst

Datum

Te lezen tekst

1 Samuël 2 : 1-10

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Lofz. v. Zacharias : 2 (voorzang)
Ps 31 : 17
Ps 119 : 88
Ps 103 (aan de tafel)
Ps 25 : 7 R
Ps 68 : 2 R
Ps 126 : 2 R

1 Samuël 2

Hanna's lofzang

 1. Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in den Heere; mijn hoorn is verhoogd in den Heere; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil.
 2. Er is niemand heilig, gelijk de Heere; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!
 3. Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de Heere is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan.
 4. De boog der sterken is gebroken; en die struikelden, zijn met sterkte omgord.
 5. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer; totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden.
 6. De Heere doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen.
 7. De Heere maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
 8. Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beerven; want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren, en Hij heeft de wereld daarop gezet.
 9. Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren; maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht.
 10. Die met den Heere twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel over hen donderen; de Heere zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte geven, en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen.

Lukas 1

Lofzang van Maria

 1. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
 2. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.
 3. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.
 4. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd.
 5. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.

Thema voor de preek:

'Het krachtige werk dat God gedaan heeft'

 1. Zijn macht en heiligheid
 2. Zijn gunst en naijver

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.