Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Titus 2 : 1-15
Heidelbergse Catechismus; zondag 33, V&A 91

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Gebed des Heeren : 7 (voorzang)
Ps 62 : 8
Ps 119 : 69
Ps 115 : 1, 2 R
Ps 90 : 9 R
Ps 145 : 1 R

Titus 2

Voorschriften betreffende onderscheiden leeftijden en standen

 1. Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.
 2. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.
 3. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;
 4. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;
 5. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.
 6. Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.
 7. Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;
 8. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen.
 9. Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende;
 10. Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.

Waartoe de zaligmakende genade Gods verschenen is

 1. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
 2. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
 3. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
 4. Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
 5. Spreek dit, en vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 33

Vraag 91

Maar wat zijn goede werken?
Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen Hem ter ere geschieden, en niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.