Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Markus 2 : 1-13

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 81 : 12 (voorzang)
Ps 99 : 2
Ps 50 : 9
Ps 41 : 1, 2 R
Ps 103 : 1, 2 R
Ps 106 : 26 R

Markus 2

Jezus geneest een verlamde

 1. En na sommige dagen is Hij wederom binnen Kapernaum gekomen; en het werd gehoord, dat Hij in huis was.
 2. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten; en Hij sprak het woord tot hen.
 3. En er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd.
 4. En niet kunnende tot Hem genaken, overmits de schare, ontdekten zij het dak, waar Hij was; en dat opgebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag.
 5. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
 6. En sommigen van de Schriftgeleerden zaten aldaar, en overdachten in hun harten:
 7. Wat spreekt Deze aldus gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan alleen God?
 8. En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?
 9. Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, en neem uw beddeken op, en wandel?
 10. Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte):
 11. Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.
 12. En terstond stond hij op, en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid; zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien!
 13. En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen.

Thema voor de preek:

'Een verlamde door de Heere Jezus verlost'

 1. Door de Vader getrokken
 2. Door de Zoon geschonken
 3. Door de Heilige Geest gewerkt

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconaat/Hulpverlening
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.

Vragen voor de preekbespreking

Thema “Vertrouwen vinden” – Markus 2:1-13

Jeugdclub

 1. Waarom hebben we eigenlijk ieder jaar een Hulpverleningszondag?
 1. Het thema van deze Hulpverleningszondag is “Vertrouwen vinden”.
  Wat is “vertrouwen”? En waarom vertrouwen de vier vrienden en de verlamde man de Heere Jezus?
 1. Waaruit blijkt dat de vier vrienden met de verlamde man overtuigd zijn dat ze écht bij de Heere Jezus moeten zijn?
  Weet jij wat “volharding van het geloof” betekent?
   
 2. De Heere Jezus kan in het hart van mensen zien of daar geloof of ongeloof is.
  Waar in deze geschiedenis blijkt dat?
  Wat ziet de Heere Jezus dan in jouw hart?
   
 3. Wat bewijst de Heere Jezus met Zijn wonderen?
   

Jeugdvereniging + Gemeente

 1. Wat is "vertrouwen"? Hoe kan vertrouwen ontstaan en versterkt worden?
  De Heidelbergse Catechismus noemt in Zondag 10 v&a 21 het geloof: kennen en vertrouwen.
  Hoe hebben die twee elementen invloed op elkaar?
 1. Hoe blijkt dat de vier vrienden “volharden in het geloof”?
  Wat zou de drijfveer zijn geweest om niet op te geven?
  Herkent u / jij dat in je eigen leven?
   
 2. En Jezus hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon uw zonden zijn u vergeven. (Markus 2:5)
  De Heere Jezus ziet het geloof van deze vijf mannen. Hoe is hun geloof dan te zien?
  De Heere Jezus kan ook óngeloof zien bij mensen. Waaruit blijkt dat?
   
 3. Kunnen ongeloof en geloof ook in één hart aanwezig zijn?
  Zo ja, wat zou daar de reden van kunnen zijn?
  Zo nee, waarom niet? (Zie ook Markus 9:24 en Romeinen 4:20.)
  Wat ziet de Heere Jezus in uw / jouw hart?
 1. De wonderen van de Heere Jezus worden ook “tekenen” genoemd.
  Waarvan zijn Zijn wonderen “tekenen”?
   
 2. Markus gebruikt vaak het woordje “terstond” (v.12). Wat wil dat woordje zeggen?
  En wat betekent dat in verband met de prediking van de belofte van het Evangelie en het geloof in de belofte van het Evangelie?