Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Spreuken 23 : 12-26
Heidelbergse Catechismus; zondag 39, V&A 104

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 105 : 22 (voorzang)
Ps 34 : 6
Ps 25 : 3
Ps 78 : 3, 4 R
Ps 103 : 7, 9 R
Tien Geboden : 6, 9 R

Spreuken 23

 1. Begeef uw hart tot de tucht, en uw oren tot de redenen der wetenschap.
 2. Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven.
 3. Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden.
 4. Mijn zoon! zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja, ik.
 5. En mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als uw lippen billijkheden spreken zullen.
 6. Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze des Heeren.
 7. Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting zal niet afgesneden worden.
 8. Hoor gij, mijn zoon! en word wijs, en richt uw hart op den weg.
 9. Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters;
 10. Want een zuiper en vraat zal arm worden; en de sluimering doet verscheurde klederen dragen.
 11. Hoor naar uw vader, die u gewonnen heeft; en veracht uw moeder niet, als zij oud geworden is.
 12. Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand.
 13. De vader des rechtvaardigen zal zich zeer verheugen; en die een wijzen zoon gewint, zal zich over hem verblijden.
 14. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder; en laat haar zich verheugen, die u gebaard heeft.
 15. Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 39

Vraag 104

Wat wil God in het vijfde gebod?
Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.

Vragen bij de preek:

 1. Zit er een begrenzing aan het vijfde gebod? Geldt Handelingen 5:29 ook voor de verhouding ouders - kinderen?
 2. "Eren" heeft te maken met "dat wat gewicht in de schaal legt". Wat betekent het praktisch voor jouw houding dat de Heere vraagt om je ouders te eren?
 3. Wat betekent het dat de Heere u als ouders roept om "gewicht in de schaal te leggen" in het leven van uw kinderen? Op welke wijze doet u dat?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Kerkjeugd en onderwijs
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.