Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Psalm 87

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 133 : 2 (voorzang)
Ps 104 : 17
Ps 99 : 8
Ps 87 : 1, 2, 3 R
Ps 87 : 4, 5 R
Ps 102 : 12 R

Psalm 87

Heerlijkheid der Gemeente Gods

 1. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.
 2. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.
 3. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.
 4. Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren.
 5. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.
 6. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela.
 7. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.

Thema voor de preek:

'Een Pinksterlied van Sion'

 1. De heerlijkheid van Sion
 2. De burgers van Sion
 3. De vreugde van Sion

Vragen bij de preek:

 1. Psalm 87 zingt over Gods kerk. Welke positieve dingen over de kerk zou u/jij kunnen noemen.
  Bespreek die eens met elkaar.
 2. Welke les moeten we voor vandaag trekken uit het feit dat in Psalm 87 zelfs Babel, Rahab, de Filistijn etc. als bewoners ín Sion gerekend worden?
 3. Hoe kunnen wij burgers van Sion worden? Bent u, ben jij dat al? Hoe kunnen we elkaar daarin helpen?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.