Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Genesis 13 : 1-9

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 87 : 1 (voorzang)
Ps 91 : 5
Ps 19 : 5
Ps 119 : 19 R
Ps 125 : 4 R
Ps 146 : 4 R

Genesis 13

Abram en Lot

 1. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hij had, en Lot met hem.
 2. En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud.
 3. En hij ging, volgens zijn reizen, van het zuiden tot Beth-el toe, tot aan de plaats, waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Beth-el, en tussen Ai;
 4. Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had; en Abram heeft aldaar den Naam des Heeren aangeroepen.
 5. En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten.
 6. En dat land droeg hen niet, om samen te wonen; want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen.
 7. En er was twist tussen de herders van Abrams vee, en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in dat land.
 8. En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders; want wij zijn mannen broeders.
 9. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij; zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan; en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan.

Thema voor de preek:

'Abram en Lot uit elkaar'

 1. het conflict
 2. de keuze
 3. de les

Vragen bij de preek:

 1. Waardoor laat Lot zijn keuze bepalen? Vind u / vind jij dat vreemd of is dat herkenbaar en waarom?
 2. Lot heeft last van de zonden in Sodom, en toch blijft hij er wonen (II Petrus 2:6-8).
  Hebt u / heb jij dat ook wel eens dat je weet dat iets niet goed is, maar dat je het toch blijft doen? Wat moet er dan veranderen? En hoe kun je dan toch het goede kiezen?
 3. Hoe kunnen Gods Woord / het gebed / oudere mensen je helpen in het maken van belangrijke keuzes?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen Jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.