Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 13

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 46 : 6 (voorzang)
Ps 84 : 3
Ps 119 : 19
Ps 105 : 5, 7 R
Ps 25 : 6 R
Ps 16 : 3 R

Genesis 13

Abram en Lot

 1. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hij had, en Lot met hem.
 2. En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud.
 3. En hij ging, volgens zijn reizen, van het zuiden tot Beth-el toe, tot aan de plaats, waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Beth-el, en tussen Ai;
 4. Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had; en Abram heeft aldaar den Naam des Heeren aangeroepen.
 5. En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten.
 6. En dat land droeg hen niet, om samen te wonen; want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen.
 7. En er was twist tussen de herders van Abrams vee, en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaänieten en Ferezieten in dat land.
 8. En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders; want wij zijn mannen broeders.
 9. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij; zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan; en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan.
 10. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar.
 11. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten; en zij werden gescheiden, de een van den ander.
 12. Abram dan woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe.
 13. En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den Heere.
 14. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts.
 15. Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.
 16. En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.
 17. Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte; want Ik zal het u geven.
 18. En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn; en hij bouwde aldaar den Heere een altaar.

Thema voor de preek:

'God zoekt Abram op'

 1. In zijn eenzaamheid
 2. met dezelfde belofte
 3. tot vertroosting

Vragen bij de preek:

 1. Herkent u/herken jij situaties waarin u/jij op de Heere moet wachten? Hoe gaat u/ga jij daar mee om?
  Hoe kunt u/kun jij een ander in zo'n situatie helpen?
 2. In de viering van het Heilig Avondmaal herhaalt de Heere ook Zijn belofte. Waarom doet de Heere dat? Hebt u/heb jij die herhaling nodig? Waarom?
 3. Hoe krijgt bij u/bij jou het "wandelen door het land van de belofte" vorm? En wat hebt u/heb jij daar tot nu toe van mogen leren?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas 
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.