Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Filippensen 4 : 1-9
HC; zondag 45, V&A 118-119

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 146 : 1 (voorzang)
Ps 147 : 6
Ps 118 : 14
Ps 81 : 12, 15 R
Ps 145 : 6 R
Ps 66 : 10 R

Filippensen 4

Vermaningen

 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!
 2. Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.
 3. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.
 4. Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
 5. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
 6. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
 8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
 9. Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 45

Vraag 118

Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden?
Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat Hij ons zelf geleerd heeft.

Vraag 119

Hoe luidt dat gebed?
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Thema voor de preek:

'Wat behoren wij te bidden?'

 1. Alles wat nodig is voor onze ziel
 2. Alles wat nodig is voor ons lichaam

Vragen bij de preek:

 1. God bepaalt de orde in onze gebeden waar we om vragen zullen.
  Hoe geeft u/geef jij daar vorm aan in het gebed?
 2. Wat behoort onder "alle geestelijke nooddruft"? Noem eens voorbeelden van "al onze lichamelijke nooddruft". Hoe kunnen deze dingen ook in de voorbede voor anderen een plaats krijgen?
 3. Hoe kunt u/kun jij het "Onze Vader" gebruiken als model voor uw/jouw eigen gebed? 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Uitgaansdag ouderen

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.