Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Genesis 32 : 22-32
Hosea 12 : 3-6

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 99 : 8 (voorzang)
Ps 99 : 2
Ps 130 : 2
Ps 116 : 2, 3 R
Ps 116 : 5 R
Ps 32 : 1 R

Genesis 32

 1. En hij stond op in dienzelfden nacht, en hij nam zijn twee vrouwen, en zijn twee dienstmaagden, en zijn elf kinderen, en hij toog over het veer van de Jabbok.
 2. En hij nam ze, en deed hen over die beek trekken; en hij deed overtrekken hetgeen hij had.
 3. Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging.
 4. En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde.
 5. En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.
 6. En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob.
 7. Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.
 8. En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar.
 9. En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.
 10. En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup.
 11. Daarom eten de kinderen Israels de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw.

Hosea 12 

 1. Ook heeft de Heere een twist met Juda, en Hij zal bezoeking doen over Jakob naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal Hij hem vergelden.
 2. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen; en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God.
 3. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel, en overmocht Hem; hij weende en smeekte Hem. Te Beth-el vond hij Hem, en aldaar sprak Hij met ons;
 4. Namelijk, de Heere, de God der heirscharen; Heere is Zijn gedenknaam.

Thema voor de preek:

'God ontmoet Jacob te Pniël'

 1. Jacobs worsteling met God
 2. Gods worsteling met Jacob

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.