Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Handelingen 9 : 1-9
HC zondag 49, v&a 124

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 89 : 2 (voorzang)
Ps 27 : 5
Ps 33 : 5
Ps 19 : 4, 7 R
Ps 108 : 1 R
Gebed des Heeren: 4 R

Handelingen 9

 1. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester,
 2. En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem.
 3. En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
 4. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?
 5. En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.
 6. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.
 7. En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.
 8. En Saulus stond op van de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damaskus.
 9. En hij was drie dagen, dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet.

Thema voor de preek:

'De derde bede: Uw wil geschiede'

 1. Zelfverloochening
 2. Gehoorzaamheid
 3. Getrouwheid

Vragen bij de preek:

 1. Wat hebt u/heb jij nodig om Gods wil te leren kennen? En wat hebt u / heb jij nodig om Gods wil te doen?
 2. Leg eens uit waarom dit gebed vraagt om het herstel van de situatie in het Paradijs. En waarom worden de engelen hier ten voorbeeld gesteld (zie Hebreeën 1: 14)?
 3. Wat heeft de derde bede uit het "Onze Vader" met de gelijkenis uit Mattheüs 25:14-30 te maken? Pas dat eens toe op uw/jouw dagelijks leven.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.