Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Maleachi 3 : 1-6

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 96 : 1 (voorzang)
Ps 52 : 5
Ps 65 : 2
Ps 42 : 2, 3 R
Ps 68 : 1, 2 R
Ps 70 : 3 R

Maleachi 3

Profetie over de zending van Johannes den Doper en de komst van Christus

 1. Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de Heere der heirscharen.
 2. Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.
 3. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.
 4. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren.
 5. En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die valselijk zweren, en tegen degenen, die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe, en den wees, en den vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de Heere der heirscharen.
 6. Want Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.

Thema voor de preek:

'De Heere komt!'

 1. De aankondiging
 2. Het werk
 3. Het resultaat

Vragen bij de preek:

 1. Maleachi, Johannes de Doper zijn wegbereiders voor de komst van de Heere Jezus. De prediking vandaag roept op om de wederkomst van de Heere Jezus te verwachten. Wat moet er bij u/jou recht gemaakt worden zodat de Koning kan komen?
 2. Weet u/jij er persoonlijk iets van wanneer de Heere komt om je te reinigen en te heiligen (zie Maleachi 3:2-3). Kunt u/kun jij daarover iets vertellen tot troost en aansporing van elkaar?
 3. Ziet u/zie jij er naar uit dat de Koning volgende week tot de gemeente komt? Is het uw/jouw gebed: Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.