Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 145
HC zondag 50, v&a 125

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 89 : 2 (voorzang)
Ps 127 : 2
Ps 145 : 5
Ps 67 : 2, 3 R
Ps 145 : 3 R
Gebed des Heeren: 5 R

Psalm 145

Loflied op Gods grootheid en goedheid

 1. Een lofzang van David. Aleph. O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.
 2. Beth. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
 3. Gimel. De Heere is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
 4. Daleth. Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen.
 5. He. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.
 6. Vau. En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en Uw grootheid, die zal ik vertellen.
 7. Zain. Zij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk uitstorten, en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen.
 8. Cheth. Genadig en barmhartig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
 9. Teth. De Heere is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
 10. Jod. Al Uw werken, Heere, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.
 11. Caph. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken.
 12. Lamed. Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.
 13. Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.
 14. Samech. De Heere ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.
 15. Ain. Aller ogen wachten op U; en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.
 16. Pe. Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.
 17. Tsade. De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.
 18. Koph. De Heere is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.
 19. Resch. Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.
 20. Schin. De Heere bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle goddelozen.
 21. Thau. Mijn mond zal den prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 125

Welke is de vierde bede?

Antwoord 125

Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Thema voor de preek:

'De vierde bede: Geef ons heden ons dagelijks brood'

 1. in erkentelijkheid
 2. in afhankelijkheid
 3. in vertrouwen

Vragen bij de preek:

 1. Op welke wijze is het woordje "brood" een samenvatting van alle dingen die wij nodig hebben om te leven? Op welke wijze is het tegelijkertijd uitdrukking van "slechts 'dat wat we nodig hebben"
 2. Kunnen een ijskast en een vriezer een belemmering zijn om echt met ons hart de vierde bede te bidden?
 3. Op welke wijze wil de vierde bede afhankelijkheid en vertrouwen in ons hart werken op de Heere en Zijn zorg?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.