Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 4
Galaten 5 : 22b

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 86 : 6 (voorzang)
Ps 100 : 1
Ps 37 : 3
Ps 98 : 3, 4 R
Ps 4 : 4 R
Ps 68 : 2 R

Psalm 4

Een avondlied

 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
 2. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.
 3. Gij, mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela.
 4. Weet toch, dat de Heere Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de Heere zal horen, als ik tot Hem roep.
 5. Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela.
 6. Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den Heere.
 7. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o Heere!
 8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.
 9. Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o Heere! alleen zult mij doen zeker wonen.

Galaten 5

 1. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Vragen bij de preek: 

 1. Noem eens vier verschillen tussen Bijbelse blijdschap en wereldse blijdschap?   
 2. Als Christen kun je momenten hebben waarin je geen blijdschap ervaart, hoe ziet u dan de oproep “Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.”. (Filippensen 4:4) 
 3. Naast veel Psalmen waarin de blijdschap voor komt, zijn er toch ook veel Psalmen waarin moeite en droefheid voor komt en de zonde en de schuld beleden wordt (bijv. Psalm 88; 51).
  Hoe ziet u het evenwicht tussen de droefheid over de zonde en de blijdschap over de genade?  

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.