Eredienst

Datum

Te lezen tekst

II Korinthe 9 : 1-15

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 68 : 5 (voorzang)
Ps 48 : 1
Ps 67 : 1
Ps 18 : 8, 9 R
Ps 107 : 11 R
Ps 143 : 10 (gewijzigd) toezingen
Morgenzang: 3, 4 R

II Korinthe 9

 1. Want van de bediening, die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven.
 2. Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniers, dat Achaje van over een jaar bereid is geweest; en de ijver, van u begonnen, heeft er velen verwekt.
 3. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem, dien wij over u hebben, niet zou ijdel gemaakt worden in dezen dele; opdat (gelijk ik gezegd heb) gij bereid moogt zijn;
 4. En dat niet mogelijk, zo de Macedoniers met mij kwamen, en u onbereid vonden, wij (opdat wij niet zeggen, gij) beschaamd worden in dezen vasten grond der roeming.
 5. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen, en voorbereiden uw te voren aangedienden zegen; opdat die gereed zij, alzo als een zegen, en niet als een vrekheid.
 6. En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.
 7. Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.
 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.
 9. Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.
 10. Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid;
 11. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God.
 12. Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God;
 13. Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen;
 14. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u.
 15. Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Thema voor de preek:

'Gods Kerk gebouwd'

 1. Bouwmateriaal
 2. Bouwlieden
 3. Bouwer

Vragen bij de preek:

 1. Waardoor wordt volgens u/jou onze gemeente gebouwd? Welke taak/plaats neemt u/neem jij daarbij in? Mag je ook zelf vragen om iets in de gemeente te gaan doen?
 2. I Petrus 2:5 spreekt over "als levende stenen gebouwd worden".
  Wat is daarvoor nodig volgens Petrus? Is dat bij u/jou ook het geval? 
 3. God bouwt de gemeente tot: a. een geestelijk huis; b. een heilig priesterdom; c. om geestelijke offeranden te offeren. Hoe krijgen die dingen in uw/jouw leven vorm? 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Kerkjeugd en onderwijs
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.