Eredienst

Datum

Te lezen tekst

2 Petrus 1 : 1-12
Galaten 5 : 22i

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 62 : 1 (voorzang)
Ps 139 : 1
Ps 2 : 1, 7
Ps 34 : 6, 7 R
Ps 119 : 83 R
Ps 143 : 10 R

2 Petrus 1

Opschrift en heilbede

 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;
 2. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;

De Christelijke roeping

 1. Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
 2. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
 3. En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,
 4. En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
 5. En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.
 6. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.
 7. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden.
 8. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
 9. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
 10. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.

Galaten 5

 1. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Thema voor de preek:

'De vrucht van de Geest: matigheid'

 1. Betekenis
 2. Bron
 3. Praktijk

Vragen bij de preek:

 1. Op welke gebieden van het leven is het voor u/jou moeilijk om uzelf/jezelf te beheersen?
  Wat zou u/jou daarin kunnen helpen?
 2. Hoe beoefent u/beoefen jij matigheid als het gaat om: 1. consumeren; 2. (social) media; 3. vrije tijd; 4. financiën; 5. kleding? Geeft Mattheüs 8:20 hierin nog onderwijs?  
 3. Het gaat in het vruchtdeel van de matigheid (zelfbeheersing) ten diepste om de vraag door welke geest/Geest we beheerst worden. Bespreek eens met elkaar waarom dat zo is.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.