Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 18 : 23-33

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 116 : 1 (voorzang)
Ps 5 : 2, 3
Ps 95 : 3
Ps 141 : 1, 2 R
Ps 145 : 6 R
Ps 27 : 5 R

Abraham bidt voor Sódom

 1. En Abraham trad toe, en zeide: Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen?
 2. Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad; zult Gij hen ook ombrengen, en de plaats niet sparen, om de vijftig rechtvaardigen, die binnen haar zijn?
 3. Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze! dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van U! zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?
 4. Toen zeide de Heere: Zo Ik te Sodom binnen de stad vijftig rechtvaardigen zal vinden, zo zal Ik de ganse plaats sparen om hunnentwil.
 5. En Abraham antwoordde en zeide: Zie toch; ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as ben!
 6. Misschien zullen aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult Gij dan om vijf de ganse stad verderven? En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven, zo Ik er vijf en veertig zal vinden.
 7. En hij voer voort nog tot Hem te spreken, en zeide: Misschien zullen aldaar veertig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal het niet doen om der veertigen wil.
 8. Voorts zeide hij: Dat toch de Heere niet ontsteke, dat ik spreke; misschien zullen aldaar dertig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal het niet doen, zo Ik aldaar dertig zal vinden.
 9. En hij zeide: Zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere; misschien zullen er twintig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven om der twintigen wil.
 10. Nog zeide hij: Dat toch de Heere niet ontsteke, dat ik alleenlijk ditmaal spreke: misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven om der tienen wil.
 11. Toen ging de Heere weg, als Hij geëindigd had tot Abraham te spreken; en Abraham keerde weder naar zijn plaats.

Thema voor de preek:

'Abrahams gebed voor Sodom'

 1. Zijn gebed is aanhoudend
 2. Zijn gebed is naar Gods wil
 3. Zijn gebed wijst vooruit

Vragen bij de preek:

 1. Hoe kunnen wij volharden en volhouden in het gebed?
  Welke aanwijzing geeft de Heere Jezus daar voor (Lukas 11:5-13 ; Lukas 18:1-8)?
 2. Hoe beleeft u/beleef jij het om alles wat u/jij bidt te leggen op het "maar Uw wil geschiede"?
  Is dat moeilijk? Geeft dat troost?  
 3. Wat betekent het voor u/jou dat de Heere Jezus de Voorbidder in de hemel is?
  Hoe en op welke wijze maakt u/maak jij "gebruik" van Zijn voorbede?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.