Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Deuteronomium 6
Nederlandse Geloofsbelijdenis: Art. 1, 2

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 111 : 3 (voorzang)
Ps 90 : 1
Ps 102 : 10
Ps 19 : 1, 4 R
Ps 135 : 3, 12 R
Ps 145 : 1 R

Deuteronomium 6

Bevel om Gods geboden te bewaren

 1. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de Heere, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten;
 2. Opdat gij den Heere, uw God, vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd worden.
 3. Hoor dan, Israel! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigdet (gelijk als u de Heere, uwer vaderen God, gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig is vloeiende.
 4. Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere!
 5. Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
 6. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
 7. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
 8. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
 9. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.
 10. Als het dan zal geschied zijn, dat de Heere, uw God, u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt,
 11. En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt;
 12. Zo wacht u, dat gij den Heere niet vergeet, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd.
 13. Gij zult den Heere, uw God, vrezen, en Hem dienen; en gij zult bij Zijn Naam zweren.
 14. Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken, die rondom u zijn.
 15. Want de Heere, uw God is een ijverig God in het midden van u; dat de toorn des Heeren, uws Gods, tegen u niet ontsteke, en Hij u van den aardbodem verdelge.
 16. Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa.
 17. Gij zult de geboden des Heeren, uws Gods, vlijtig houden, mitsgaders Zijn getuigenissen, en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft.
 18. En gij zult doen, wat recht en goed is in de ogen des Heeren; opdat het u welga, en dat gij inkomt, en erft het goede land, dat de Heere uw vaderen gezworen heeft;
 19. Om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft.
 20. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat zijn dat voor getuigenissen, en inzettingen, en rechten, die de Heere, onze God, ulieden geboden heeft?
 21. Zo zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte; maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd.
 22. En de Heere gaf tekenen, en grote en kwade wonderen, in Egypte, aan Farao en aan zijn ganse huis, voor onze ogen;
 23. En hij voerde ons van daar uit, opdat Hij ons inbracht, om ons het land te geven, dat Hij onzen vaderen gezworen had.
 24. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen den Heere, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is.
 25. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des Heeren, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.

Nederlandse Geloofsbelijdenis

 1. Dat er een enig God is
  Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk Wezen, Hetwelk wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een zeer overvloedige Fontein van alle goed.
   
 2. Waardoor God van ons wordt gekend
  Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in . Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom 1:20; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.

Thema voor de preek:

'Het geloof in God'

 1. Dat Hij is
 2. Wie Hij is
 3. Hoe we dat weten

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconaat
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.