Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Kolossenzen 3 : 1-17

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 89 : 1 (voorzang)
Ps 68 : 7
Ps 1 : 1
Ps 81 : 12
Ps 105 : 5
Ps 147 : 2, 10 R
Ps 56 : 5, 6 R
Ps 45 : 8 R

Kolossenzen 3 

 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
 2. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
 3. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
 5. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.
 6. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;
 7. In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.
 8. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.
 9. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
 10. En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
 11. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
 12. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
 13. Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
 14. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
 15. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.
 16. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
 17. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Thema voor de preek:

‘De betekenis van de Heilige Doop voorhouden’

 1. Geweldig voorrecht
 2. Indringend getuigenis
 3. Rijke toezegging

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.        
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.