Het geloof behouden

"Ik heb het geloof behouden.” (2 Timotheüs 4:7c)

Paulus zit in de gevangenis te Rome. Hij verwacht spoedig te sterven. In een indrukwekkend getuigenis van zijn levensgang en zijn geloofsuitzicht (vers 7 en 8) staat ook dit korte zinnetje: "Ik heb het geloof behouden." Is dit niet een merkwaardige uitspraak? Heeft de apostel dan gerekend met de mogelijkheid dat hij het geloof zou verliezen? Maar er is toch geen afval van de ware gelovigen? Jezus heeft Zelf gezegd, dat Zijn schapen niet verloren zullen gaan in eeuwigheid en dat niemand ze uit Zijn hand zal rukken. En dan toch iets van vrees bij Paulus?

Laten we niet te haastig oordelen. Paulus kent wel degelijk de troostrijke zekerheid dat hij in het geloof volharden zal en eenmaal de zaligheid verkrijgen zal. Zo spreekt hij in Romeinen 8 : 38 en 39 de krachtige overtuiging uit, dat niets hem zal kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, zijn Heere. Tegelijk is er bij hem de spanning gebleven om te behouden wat hij van God ontvangen had. Daarom loopt hij uit alle macht in de loopbaan van het geloof, opdat hij de prijs uit Gods hand zal mogen ontvangen.

Blijkbaar laten zich in het leven van Paulus twee motieven gelden. Enerzijds de spanning en de inspanning om het geloof te behóuden. Anderzijds de zekerheid dat zijn zaligheid vàst ligt bij God en dat de kroon der overwinning hem wacht.

Het een sluit het ander niet uit. De volharding der heiligen ís er. Gode zij dank. Maar meen niet dat Gods kinderen dit op een briefje, zwart op wit, altijd in hun zak meedragen! Dan zouden ze geestelijk in slaap vallen, omdat het toch allemaal wel terechtkomt...

Zó is het dus niet. Kijk maar naar Paulus zelf. Want hij is meermalen opgeschrikt. Vooral wanneer sommigen van zijn medewerkers afhaakten of hem in de steek lieten (zie vers 10 en 16). Zulke teleurstellingen hebben allicht aanvechting bil hem opgeroepen. Verder eiste de strijd tegen de inwonende zonde zijn volle inzet (Romeinen 7). Ook de listige verleidingen van de duivel maakten het nodig dat hij de hele wapenrusting van God zou aannemen (Efeze 6:11). Maar Paulus heeft volgehouden en standgehouden. Al was er vaak strijd van buiten en vrees van binnen, het kwam góed.

Ook voor gelovigen in de 21e eeuw gaat het door strijd en aanvechting heen. De macht van de zonde is immers geen bagatel. Geestelijke strijd net zo min. Onderschat de macht van de duivel niet met zijn wapens van list en geweld. Vlagen van twijfel kunnen heftig zijn. De coronacrisis en alles wat daarmee samenhangt kan mensen soms tot een crisis in hun persoonlijk leven brengen. De vrees om schipbreuk te lijden in het geloof kan benauwend zijn, juist bij iemand die de Heere vreest. Maar God is getrouw. Houd daarom moed. Het steunpunt voor uw aangevochten geloof ligt uitsluitend in God en in Zijn beloften vol genade en ontferming. Paulus is er in zijn strijd niet onder door gegaan. Maar de Heere heeft - juist langs déze weg - zijn geloof geoefend, versterkt en verdiept. De apostel is hierover verwonderd. Het is dan ook geen jubel over zijn eigen knapheid, maar over de trouw van zijn God, wanneer hij zegt: "Ik heb het geloof behouden."

Is er bij ons een levend geloof? Een geloof dat ons met ons hele hart aan God verbindt en dat ons doet leven uit Zijn genade en trouw in Jezus Christus? Een rijk voorrecht. Maar het geloof heeft wel voortdurende oefening en versterking nodig. Naarmate we in het geloof op God en op de Zaligmaker mogen zien, naar die mate worden we ook verzekerd van onze bewaring, en volharding. Verzekerd en vertroost, zelfs temidden van de stormen in ons leven. En ook wanneer het eind van onze levensreis merkbaar nadert (net als bij Paulus), belijden we in diepe verwondering: "Heere, ik heb het geloof behouden, omdat U mij hebt vastgehouden." Zo triumfeert Gods genade in een mensenleven vol lek en gebrek. Zo komt er ook uitzicht op de "kroon der rechtvaardigheid" (vers 8a). Want de Heere laat nooit los het werk dat Zijn hand begonnen is. Drie-enig God, U zij al de eer!

ds. W. van Sorge,
emeritus-predikant Rotterdam-West