Nederland op slot – de kerk open

Sinds 15 december is Nederland in lockdown gegaan. Niet-essentiële winkels moeten sluiten en er zijn allerhande beperkingen en adviezen omtrent groepsgrootte en samenkomsten.
Ook kwam het advies om kerkdiensten nog alleen digitaal te houden met alleen het minimumaantal mensen dat nodig is om een kerkdienst vorm te kunnen geven. Daarbij wordt een sterk beroep gedaan op het "solidariteitsbeginsel". Dat is heel begrijpelijk want we maken als kerk deel uit van de maatschappij en hebben ook verantwoordelijkheid.

Vanuit politiek en maatschappij wordt naar de kerken gekeken als een samenkomst van mensen die niet-essentieel is omdat een kerkdienst ook via het internet gevolgd kan worden. Vanuit een onchristelijke regering en maatschappij verbaast zo’n visie niet.

Maar klopt het dat een fysieke kerkdienst als niet-essentieel beschouwd kan worden?

Natuurlijk moeten er in deze pandemie ‘offers’ gebracht worden en als kerk doen we dat ook. Maar het ‘offer’ van niet-essentieel lijkt een mooi signaal van solidariteit, maar we geven daarmee een totaal verkeerd beeld van wat een samenkomst in de kerk is.

Wij belijden met NGB art.27 dat de kerk een heilige vergadering van ware Christ-gelovigen is.

Een kerkdienst is een heilige samenkomst. Dat is méér dan een samenkomst van mensen. God ontmoet Zijn gemeente en Zijn gemeente ontmoet Hem. Een kerkdienst is liturgie (van het Griekse leitourgia = dienst aan God): daar is de lofzang en de klacht (al zingen we nu vanwege het coronavirus niet), het gezamenlijke gebed, de lezing en prediking van het Woord in het midden van de verbondsgemeente. Een kerkdienst is niet alleen en zeker niet allereerst een unieke samenkomst vanwege een artikel in de Nederlandse grondwet, maar omdat de levende God in ons midden is.

Wat is een kerkdienst dan een wonder! Het is het getuigenis van de hoop te midden van een samenleving die wegzinkt in hopeloosheid.

De regering en de samenleving vestigen hun hoop op maatregelen en op het bijna beschikbare vaccin... Maar in de kerk komt de verbondsgemeente samen rond de Heere Die onze Hoop is.

Dat Evangelie kan en mag ook gehoord kan worden via het internet. Gelukkig, en we zijn dankbaar voor deze techniek! Maar het is en blijft een noodmiddel en geen oplossing. We voeden onze kinderen immers niet op via een beeldscherm maar door middel van persoonlijk contact. Zo zoekt de Heere in de samenkomst voor Zijn aangezicht Zijn kinderen te onderwijzen, te vertroosten en vermanen, te bemoedigen.

Hebben we dat getuigenis niet méér dan nodig in deze moeilijke tijd?

We mogen in gebeden en in luisteren komen in de nabijheid van onze God Die in Christus Zijn Zoon onze Verlossing en Verwachting is. Hij is gekomen om onze krankheden op Zich te nemen. Voor Zijn aangezicht mogen we mee-zuchten met en bidden voor onze samenleving, voor de zieken, voor het medisch personeel… Thuis, maar zeker in de samenkomst voor Gods aangezicht.

Nee, we kunnen in deze pandemie niet als gehele gemeente tegelijk in de kerk samenkomen. We moeten in verantwoordelijkheid maatregelen nemen. Dat doen we met pijn in het hart. Maar terwijl we zo ‘offers’ moeten brengen, houden we in het oog wat een wonder het is dat God ons op deze aarde nog een plek geeft waar we voor het aangezicht mogen komen van Hem, Die in de nood onze Redder is!

Van Hem is onze verwachting en Hij zal degenen die op Hem hopen niet beschamen!

Vanuit deze overwegingen heeft de kerkenraad, na kennis genomen te hebben van het advies van de Covid-com, besloten voor de periode van de lockdown:

  • Kerkdiensten te beleggen met 30 aanwezigen (exclusief personeel en exclusief kinderen onder 13) met in achtneming van de reeds geldende basisregels.
  • Het Kerstfeest met de kinderen op Tweede Kerstdag door laten gaan (juist met het oog op de kinderen die hier sterk naar toe geleefd hebben) maar wel af te schalen naar alléén de kinderen en alleen het personeel (dus geen ouders; kinderen worden afgezet en opgehaald bij de kerk, ouders blijven daarbij in de auto); het Kerstfeest met de kinderen wordt live gestreamd via de website.
  • Fysieke catechese en verenigingen vervallen tot en met 18 januari (maar worden waar mogelijk digitaal voortgezet).

In dit alles zien we op tot de Heere Die regeert en bidden of Hij ons allen Zijn zegen wil schenken op het Kerstfeest en in het Nieuwe Jaar.

De kerkenraad